Du er her

Kloakering af sommerhuse

Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan 2011–2021 indeholder bestemmelse om, at der frem til udgangen af 2030 gradvist skal gennemføres en spildevandskloakering af samtlige ejendomme beliggende indenfor kommunens sommerhusområder. Se sommerhusområderne på - Oversigtskort fra myndigheden - sommerhusområderne
 
Ved spildevandskloakering afledes spildevandet via det offentlige spildevandssystem og føres til Mariagerfjord Renseanlæg i Hadsund. Regnvand og overfladevand nedsives lokalt på egen grund eller udledes til dræn, grøft eller vandløb.
 
Kloakeringen er begrundet i, at spildevandsrensningen flere steder i dag foregår utilfredsstillende, dels som følge af ældre og udtjente anlæg, hvis indbyrdes placering i forhold til nabo og/eller vandløb ikke opfylder gældende minimumskrav.

Dels som følge af høj grundvandsstand i de lavt beliggende sommerhusområder, hvilket hindrer nedsivning. Undersøgelser af flere vandløb i sommerhus- områderne afslører, at vandløbsvandet indeholder bakterier (e-coli og enterokokker), hvilket også kan påvirke badevandskvaliteten. Det må forventes, at disse problemer vil øges de kommende år som følge af klimaændringerne.
 
Ifølge spildevandsplanen skal der i 2012–2013 udarbejdes et plangrundlag for den etapevise gennemførelse af spildevandskloakeringen. Mariagerfjord Vand a|s forventer gennemsnitligt at kunne kloakere 200 ejendomme årligt.
Spildevandskloakeringen af sommerhusområderne forudsætter, at der forinden er vedtaget et tillæg til spildevandsplanen til politisk behandling.