Spildevand

Mariagerfjord Vand a|s har siden 2010 investeret over 1 milliard kroner i forbedret rensning af spildevandet, som har resulteret i at der ikke siden 2017 er udledt renset spildevand til Mariager Fjord eller nogle af vandløbene og søerne der findes i kommunen. Samtidig er belastningen af renset spildevand fra Mariagerfjord Vand, der kommer ud i Kattegat ca. 20% lavere end det var før investeringerne.

I 2013 blev et nyt centralt renseanlæg taget i brug, som erstatning for de 11 der er blevet nedlagt. I 2020 og 2021 blev renseanlægget udvidet fra 75.000 PE (PersonEkvivalenter) til 225.000 PE, forberedt for udbygning til 275.000 PE. Udvidelsen er sket sammen med naboforsyningerne i Rebild og Vesthimmerland, således at Rebild har rensning til 20.000 PE og Vesthimmerland til 65.000 PE mens Mariagerfjord Vand har til 140.000 PE. 
Ved at udbygge renseanlægget sammen er der opnået så store volumener, at rensegraden af det rensede spildevand endnu bedre end tidligere, samtidig med at det driftsmæssigt er en fordel for alle tre forsyninger, både sikkerhedsmæssigt og økonomisk. Derudover er det udbyggede renseanlæg energi neutral og forventes at producere endnu større energimængder de kommende år, ved blandt andet udnyttelse af varmen i det rensede spildevand.

Den massive investering i forbedret rensning skyldes også at Mariagerfjord Kommune har besluttet at hele kommunen skal separatkloakeres på sigt. Siden beslutningen i 2011, har Mariagerfjord Vand separatkloakeret for ca. 800 millioner kroner. Det har resulteret i, at vandmængden til renseanlægget er blevet reduceret fra 5 til 6 millioner kubikmeter spildevand om året 4,5 til 5,5 millioner kubikmeter om året. Der forventes en yderligere reduktion til 4 – 5 millioner kubikmeter om året indenfor de næste 10 år. Af mængderne ind på renseanlægget er det kun cirka 2,2 millioner om året, som er egentligt spildevand fra boliger og industri. Den øvrige del er dræn- og overfladevand, altså regnvand fra veje og tagrender, som løber ned i kloakkerne og blandes med spildevandet. 

Fra fællessystemer er der overløbsbygværker, der under regnvejr har den funktion at lede den vandmængde der ikke kan være i rørsystemet til renseanlægget, ud i en godkendt recipient, således der ikke sker oversvømmelser med urenset spildevand i boliger mv. I forbindelse med separatkloakeringerne bliver overløbsbygværkerne nedlagt. Der er ca. nedlagt 20 overløbsbygværker siden 2010 og mængden af overløbsvand er ca. reduceret med 30% i samme periode. Der forventes at gå ca. 40 år før hele kommunen er separatkloakeret.

Samtidig med separatkloakering af hele kommunen, vedtog Byrådet også i 2011 at alle sommerhuse i kommunen skal kloakeres. Det arbejde skal være afsluttet i 2030. Der er blevet kloakeret ca. 1800 sommerhuse og der udestår ca. 1400 sommerhuse, som kloakeres fra 2024.

De seneste år er klimatilpasning kommet til at fylde mere og mere. Det giver helt klart udfordringer i de eksisterende systemer, da de dimensioneringsforudsætninger de er etableret efter, ikke har kapacitet til nutidens og fremtidens vandmængder. Ved separatkloakeringer ser vi ofte at den nye regnvandsledning er dobbelt så stor som den fællesledning den erstatter. Når der samtidigt også skal lægges en spildevandsledning, volder det ofte problemer at have den nødvendige plads til at etablere de nye ledninger. I Mariagerfjord Kommune er vi udfordret udover fremtidens store nedbørsmængder, da den fjordnære del af kommunen, som tæller de tre største byer, er udfordret af stigende havniveauer og stormflodslignende hændelser.