Afpropning af stik ved kloaknettet

Dato 18-11-2019
Retningslinjer for afpropning af kloakstik
Når en ejendom skal rives ned, eller en grund skal sammenmatrikuleres med en anden, skal lodsejeren sørge for at kloaktilslutningerne til grunden afproppes korrekt.
Tilslutningerne til kloakken, skal afproppes korrekt for at sikre:

 • At kloaksystemet og ejendommen ikke bliver hjemsted for rotter.
 • At der ikke afledes sand og jord til kloaksystemet, som kan give sætninger og mindske kapaciteten i kloaksystemet
 • At kloaktilslutningen kan tages i brug igen, hvis det senere er nødvendigt

Såfremt afpropningen er midlertidig, da der forventes at grunden skal bebygges igen, foretages afpropningen ved skel eller hvor ejendommen er tilsluttet Mariagerfjord Vands kloaksystem. Afpropningen sker på lodsejerens foranledningen og regning. Afpropningen bør først udføres når alle bygninger med afledning er fjernet og samtidig med fjernelse af alle interne kloakledninger på ejendommen. Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester.

Når afpropningen er udført, skal ejeren (eller den autoriserede kloakmester) fremsende dokumentation på afpropningen til Mariagerfjord Kommunes byggesagsafdeling. Dokumentationen skal omfatte:

 • Kloakplan hvor kloaktilslutningens placering er markeret med eventuelle bygninger og ejendommens skel
 • Beskrivelse af metode for afpropning, samt dimension på kloakstik, der er afproppet.
 • Fotos af kloakledningen i åben grav, før og efter afpropningen. Fotos skal være geokodet for placerings stadfæstelse.

Der betales forsat fast bidrag pr. spildevandsførende stik til Mariagerfjord Vand efter gældende takstblad.

Såfremt afpropningen ikke er midlertidig, og det forventes at grunden ikke skal bebygges igen, foretages afpropningen af kloakstikket ved Mariagerfjord Vands hovedledning. Afpropningen sker på lodsejerens foranledningen og regning. Afpropningen bør først udføres når alle bygninger med afledning er fjernet og samtidig med fjernelse af alle interne kloakledninger på ejendommen. Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester.

Afpropningen kan foretages ved:

 • Opgravning
 • Kort strømpe
 • Rottestop prop

Afpropningen skal i god tid meddeles til Mariagerfjord Vand, og det skal oplyses hvilken metode til afpropning, der foretages. Mariagerfjord Vand kan foretage afpropningen og opkræve de faktiske udgifter til afpropningen hos lodsejer, såfremt dette aftales.

Når afpropningen er udført, skal kloakmesteren fremsende dokumentation på afpropningen til Mariagerfjord Kommunes byggesagsafdeling og Mariagerfjord Vand. Dokumentationen skal omfatte:

 • Kloakplan hvor kloaktilslutningens placering er markeret med eventuelle bygninger og ejendommens skel.
 • Beskrivelse af metode for afpropning, samt dimension på kloakstik, der er afproppet.
 • Fotos af kloakledningen i åben grav, før og efter afpropningen. Fotos skal være geokodet for placerings stadfæstelse.

Det er lodsejerens ansvar at sikre at den autoriserede kloakmester følger retningslinjerne.

Gentilslutning af ejendommen til offentlig kloak
Såfremt der er betalt fast bidrag til Mariagerfjord Vand, opkræves der ikke et nyt tilslutningsbidrag ved byggemodningen af grunden, men de faktiske omkostninger Mariagerfjord Vand har ved den fysiske genetablering.

Såfremt stikledning til grunden er afproppet ved hovedledningen og der ikke er betalt fast bidrag, skal der afholdes et nyt tilslutningsbidrag såfremt grunden skal byggemodnes igen. Mariagerfjord Vand afholder omkostningen ved at få stikledningen frem til grunden igen.