Afdragsordning ved påbud om kloakering

Borgere med en husstandsindkomst på under 300.000 kr. får nu mulighed for at få en afdragsordning, når de har fået et påbud om at blive tilsluttet den offentlige kloak.

Ønsker du yderligere oplysninger om hvor du kan finde ansøgningsskemaet og selve afdragsordningen, kan du se nærmere på følgende link på kommunens hjemmeside -https://www.mariagerfjord.dk/Borger/Natur-og-Miljoe/Spildevand-og-drikkevand/Spildevand.

Du kan også kontakte Mariagerfjord Kommune på 97 11 30 00 og spørge efter Natur afdelingen.

På Energistyrelsens hjemmeside kan du også læse mere om hjælpeordning ved påbud om forbedret spildevandsrensning eller tilslutning til kloak.
Yderligere informationer kan findes på følgende link -  https://ens.dk/ansvarsomraader/vand/betaling-haandtering-af-spildevand

Afdragsordning er blevet mulig efter en lovændring til Betalingsloven og miljøbeskyttelsesloven pr. 1. februar 2015 - Bekendtgørelse nr. 108 af 29. januar 2015 om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=167917).