Du er her

Ret til indsigt (ret til at se personoplysninger)

Du har ret til at få indsigt i de persondata Mariagerfjord Vand a|s behandler om dig. På ethvert tidspunkt har du, som den registreret ret til at få oplyst, hvilke persondata Mariagerfjord Vand a|s behandler om dig, jævnfør persondataforordningens artikel 15.

Hvis du ønsker at gøre brug af sin ret til indsigt, skal du henvende sig personligt til Mariagerfjord Vand a|s på adressen Islandsvej 7, 9560 Hadsund. Du skal benytte blanketten ”Anmodning om Ret til indsigt efter persondataforordningens artikel 15”, som du kan download og printe HER 

Husk at medbringe blanketten ” Anmodning om Ret til indsigt efter persondataforordningens artikel 15” samt såvel billed- som adresseidentifikation.

Undtagelser til ”Ret til indsigt”
Anmodningen kan blive helt eller delvist blive afvist.

Hvis anmodningen delvist afvises, kan der gives begrænset adgang til persondataene. Det kan være aktuelt ved:
• Hensynet til forretningsinteresser, hvis der herved afsløres forretningshemmeligheder, kontraktforhold, immaterielle rettigheder og lignende.

Retten til indsigt kan afvises på af hensyn til forretningsinteresser for at forhindre andres rettigheder og friheder krænkes jævnfør databeskyttelsesforordningen (artikel 15, stk. 4)
• Hensynet til private interesser kan begrunde, at der ikke kan gives indsigt.
• Hensyn til offentlige interesser, for eksempel statens sikkerhed.

Både hensynet til private interesser for den registrerede selv og hensynet til offentlige interesser kan begrunde, at der ikke kan gives indsigt jævnfør databeskyttelseslovens § 22, stk. 1 og 2.  Mariagerfjord Vand a|s kan undlade at imødekomme en anmodning om indsigt, hvis afgørende hensyn til private interesser, herunder hensynet til den registrerede selv eller offentlige interesser, overstiger hensynet til den registreredes interesser i at modtage indsigten.

Tidsfrist for besvarelse af anmodningen
Mariagerfjord Vand a|s behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at Mariagerfjord Vand a|s har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at Mariagerfjord Vand a|s ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jævnfør persondataforordningens artikel 12.

Betaling
Den registrerede får en gratis kopi af personoplysningerne. Hvis der anmodes om yderligere kopier, må Mariagerfjord Vand a|s gerne opkræve et rimeligt gebyr for dette baseret på vores administrative omkostninger. Gebyret er 10 kr. for hver påbegyndt side. Betalingen kan imidlertid ikke overstige 200 kr.